STADGAR

1. Namn och ändamål
Föreningens namn är Apotekets konstförening. Den är en ideell förening med uppgift att bland de anställda inom Apoteket AB främja intresset för konst och konsthantverk.

I detta syfte vill föreningen
• Ordna utlottningar av inköpta konstverk
• Erbjuda unika upplagor för föreningens medlemmar
• Ordna andra aktiviteter inom kulturella områden som har anknytning till föreningens huvuduppgifter.

2. Medlemskap
1. Medlemskap kan vinnas av alla anställda inom eller pensionärer från Apoteket AB. Medlemskap erhålls fr.o.m. månaden under vilken första inbetalning av andel erlagts.
2. Medlemskap upphör det verksamhetsår medlem slutar sin anställning i Apoteket AB av annan anledning än pension.
3. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.
4. Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningens styrelse.

3. Medlemsavgift
1. Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet. Medlens huvudsakliga användning är inköp av konstverk för utlottning. Medlen kan även användas för att främja andra kulturella aktiviteter. Månadsavgiften får vara högst fem andelar per månad.
2. Vid utlottning under verksamhetsåret deltar medlem med det antal lotter som motsvarar under verksamhetsåret betalda andelar. Avser utlottningen månad deltar medlem med det antal andelar som inbetalts för aktuell månad.
3. Medlem som enligt punkterna 1 och 2 förvärvat mindre än maximalt tillåtna andelar, äger rätt att senast månaden före dragning, genom inbetalning av avgiften, utöka sitt antal andelar till det för dragningen maximalt tillåtna.
4. Avgiften erläggs varje månad genom avdrag på lön eller pension. Medlem har dock möjlighet att på annat sätt erlägga avgift. Om medlem ej får lön eller pension från Apoteket AB inbetalar medlemmen avgiften till föreningens postgirokonto.

4. Styrelse
1. Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av ordförande samt minst fem och max sju ordinarie ledamöter. Ordförande utses årligen av årsmötet. Styrelsen i övrigt väljs för två år. Två suppleanter väljs för ett år.
2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare, vilka jämte ordföranden utgör ett arbetsutskott (AU).
3. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år på kallelse av ordförande.
4. Styrelsen är beslutsmässig då efter kallelse till samtliga ledamöter minst fem ordinarie ledamöter eller suppleanter är närvarande och minst fyra är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande.
6. Styrelsen ska varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna verksamhetsåret. Verksamhetsåret avser tiden fr.o.m. 1/10 t.o.m. 30/9.
7. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen utser härtill.

5. Revision
1. För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen på årsmötet en revisor och en revisorssuppleant.
2. Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse samt resultaträkning för senaste verksamhetsåret ska senast 31 oktober överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning.
3. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse över sin granskning, varvid de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Föreningsmöte
1. Årsmötet hålls i slutet på kalenderåret på tid och plats som styrelsen bestämmer. Till extra föreningsmöte kallas när styrelsen så finner lämpligt eller när minst 10 procent av föreningens medlemmar påfordrar detta.
2. Kallelse till föreningsmöte sker genom meddelande senast 14 dagar före mötet.
3. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet
2. val av två medlemmar att jämte ordförande justera protokollet
3. fråga om sammanträdets behöriga sammankallande
4. föredragning av styrelse- och revisionsberättelserna
5. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
7. val av ordförande i föreningen
8. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. val av revisorer och revisorssuppleanter
10. tillsättande av valberedning
11. övriga på föredragningslistan upptagna ärenden

7. Inköp och utlottning av konstverk
1. Beslut om inköp för utlottning fattas av styrelsen. Styrelsen kan uppdraga åt grupper av medlemmar att föreslå inköp. Beroende på konstverkets värde krävs olika antal ledamöters godkännande av inköp.
2. Årsutlottning äger rum på tid och sätt som styrelsen bestämmer. Utlottningen sker bland föreningens medlemmar som erlagt avgift enligt punkt 4 Medlemsavgift.
De för utlottning förvärvade vinsterna bör före vinstfördelningen utställas på lämpliga ställen.
Vinsterna fördelas mellan vinnarna efter deras egen önskan så att den förste vinnaren väljer först, den andre vinnaren därefter o.s.v. Om en vinnare inte kan närvara vid vinstvalet och varken har lämnat in en lista på val eller givit styrelsen fullmakt att välja vinst läggs den vinnaren åt sidan till dess att alla som är närvarande eller har lämnat in en lista eller fullmakt har gjort sina val. Därefter dras vinnarna i tur och ordning och får högsta kvarvarande vinst.
3. Styrelsen må besluta om andra utlottningar av främst grafik och konsthantverk. Vid dessa tillfällen upprättar styrelsen vinstlista.
4. Medlem i konstföreningen godkänner att vid utlottning av konst publiceras vinnarnas namn och bostadsort på konstföreningens webbplats och på Apotekets intranät.

8. Stadgeändring och upplösning av föreningen
1. Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar är giltigt om det fattas på årsmötet och biträtts av minst två tredjedelar av de vid sammanträdet närvarande.
2. För giltigt beslut om upplösning av föreningen fordras, att beslutet fattats på två på varandra följande föreningsmöten, därav minst ett ordinarie, och vid det sammanträde som sist hålls, biträds av minst två tredjedelar av de närvarande.
3. Vid upplösningen ska eventuellt förefintliga tillgångar användas till inköp av konstverk som utlottas bland medlemmarna.

 

Ovan stadgar fastställdes på årsmötet 2019-11-07

“Det seriösa sätt på vilket Apotekets konstförening satsar på ung framtidskonst i Sverige, är både viktigt för den enskilde konstnären och en för samhället betydelsefull kulturgärning.” Johannes Falk, Konstnär